ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ

Aπεντόμωση

Σήμερα, τηρώντας τα διεθνώς αποδεκτά φυτοϋγειονομικά μέτρα του Υπουργείου Γεωργίας & Τροφίμων FAO/ISPM 15, η AD PALLETS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. κατέχει για τα ξύλινα μέσα συσκευασίας την πιστοποίηση του Υπουργείου, προσφέροντας στην αγορά απεντομωμένα προϊόντα, τα οποία έχουν υποστεί θερμική μεταχείριση (Heat Treatment) και διαθέτουν την αναγνώριση IPPC.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η AD PALLETS ΜΕΠΕ είναι μία εταιρεία με αντικείμενο το σχεδιασμό, την κατασκευή, και την εμπορία ξυλοκιβωτίων και ξύλινων παλετών, με έδρα την Αθήνα. Οι ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες παρεχόμενες υπηρεσίες και προιόντα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την προστασία του περιβάλλοντος και λαμβάνουν υπόψιν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της. Η AD PALLETS ΜΕΠΕ - διεύθυνση και εργαζόμενοι - δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ικανοποιεί τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της, βελτιώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της, σε όλες τις δραστηριότητές της και διατηρώντας ως κύριο μέλημα την ασφάλεια των εργαζομένων. Επιπλέον, η διεύθυνση της AD PALLETS ΜΕΠΕ δεσμεύεται:
1. Να τηρεί τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
2. Να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος.
3. Να εντοπίζει τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών και να μεριμνά για την ικανοποίησή τους.
4. Να ενσωματώνει περιβαλλοντικές πολιτικές στην παροχή των υπηρεσιών και προιόντων της και να τις προωθεί ενεργά στους πελάτες της.
5. Να εξασφαλίζει συνεχώς την ασφαλή εργασία και τις κατάλληλες συνθήκες ΥΑΕ για τους εργαζομένους της.
6. Να παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρείας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων/ δεικτών.
7. Να ενισχύει την περιβαλλοντική πληροφόρηση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πελατών και προμηθευτών της.
8. Να βελτιώνει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία της, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες και προιόντα υψηλού επιπέδου στους πελάτες της.
9. Να παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη συνεχή εκπαίδευση στη δραστηριότητά τους, ώστε ο συνδυασμός ικανοτήτων και γνώσεων να διασφαλίζει την παροχή ολοκληρωμένων, εξειδικευμένων υπηρεσιών και προιόντων.
10.Να ελαχιστοποιήσει τα απόβλητα που προκύπτουν από τις υπηρεσίες και τα παραγώμενα προιόντα της.

Συνεχείς επιδιώξεις της εταιρείας είναι η απόκτηση και διατήρηση αποκλειστικά ικανοποιημένων πελατών και η αύξηση του μεριδίου της αγοράς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και φροντίζοντας για την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
Τα παραπάνω αποτελούν βασικές προτεραιότητες της AD PALLETS ΜΕΠΕ, ώστε να παραμένει στις ηγετικές θέσεις στην αγορά των εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και ανθρώπινου δυναμικού.

H ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 03/05/2023